Autor:
• czwartek, Luty 18th, 2021

 

W dniu 12 lutego 2021 Burmistrz Nowego Tomyśla oglosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku.
W związku z nieprawidĺowościami które zostaly opublikowane w załączniku Nr.1 prawnicy NAP-POLONIA wezwali Burmistrza Nowego Tomyśla do zmiany treści w/w zalącznika.
Ponizej publikujemy treść wezwania wraz z uzasadnieniem.

Wezwanie do zmiany treści
załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 431/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2021 roku

Działając w imieniu Nowotomyskiej Akademii Piłkarskiej- Polonia Nowy Tomyśl, wzywamy Burmistrza Nowego Tomyśla do zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 431/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku poprzez uchylenie punktu IV podpunktu 6.

Uzasadnienie

Burmistrz Nowego Tomyśla zarządzeniem nr 431/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku. W treści załącznika nr 1 do ww. zarządzenia w punkcie IV „Warunki udziału w konkursie” w podpunkcie 6 wskazano, że: „Dotacje otrzymać mogą kluby sportowe:
– wobec których nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności;
– wobec których nie toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego na rzecz Gminy Nowy Tomyśl;
– których złożone oferty gwarantują możliwość realizacji zadania publicznego, które ma uzyskać dofinansowanie.”

Zarządzenie to zostało wydane na podstawie uchwały nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl. W § 3 ww. uchwały wskazano, że: „Burmistrz Nowego Tomyśla w drodze zarządzenia ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując m.in.:
1) rodzaj zadania,
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadania,
3) termin i warunki realizacji zadania,
4) termin i miejsce składania ofert,
5) kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert,
6) wzór oferty, sprawozdania i ramowy wzór umowy obowiązujący przy ubieganiu się o udzielenie dotacji,
7) wykaz załączników, które należy dołączyć do oferty.”

Burmistrz Nowego Tomyśla nie został zatem upoważniony do tego, żeby w zarządzeniu o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert określał podmioty, które mogą ubiegać się o dotacje.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie – Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, która określa warunki i tryb finansowania tego zadania. Stąd wyłącznie Rada Miejska w Nowym Tomyślu może określać zasady udzielenia dotacji, w tym wskazywać podmioty, którym może zostać przyznana dotacja. W uchwale nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 roku nie wskazano, że o dotację nie mogą ubiegać się kluby sportowe, wobec których toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego na rzecz Gminy Nowy Tomyśl.

Z uwagi na powyższe, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 431/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku w zakresie punktu IV podpunktu 6 pozostaje niezgodny z uchwałą nr XIV/167/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 23 października 2019 roku, wydany bez podstawy prawnej i jako taki winien zostać uchylony.

Brak wykonania niniejszego wezwania spowoduje zaskarżenie ww. zarządzenia na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Kategoria: Aktualności
Zostaw komantarz