POLITYKA PRYWATNOŚCI NAP POLONII NOWY TOMYŚL

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane Administratora: Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia Nowy Tomyśl (dalej jako: NAP Polonia Nowy Tomyśl), adres siedziby: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Ślósarskiego 12/12, NIP 788-199-42-85, REGON: 302207569.

Pełna treść klauzuli informacyjnej – obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, dostępna po kliknięciu w LINK. 

COOKIES

 1. NAP Polonia Nowy Tomyśł podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są każdorazowo przez serwer na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. Możliwe jest także używanie przez NAP Polonię Nowy Tomyśl technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies. Zapisywane pliki cookies zawierają zazwyczaj: unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, nazwę domeny serwisu z którego pochodzą.
 2. Pliki ciasteczek wykorzystywane są przez NAP Polonię Nowy Tomyśl w następującym celu:
 • optymalizacji dostosowania zawartości stron WWW do preferencji Użytkownika, pozwalają one na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i przedstawienie stron WWW w formie dostosowanej do jego potrzeb,
 • tworzenia statystyk umożliwiających sposób Użytkowania stron WWW przez użytkownika i pozwalających na ulepszenie ich zawartości i struktury,
 • utrzymania sesji przeglądarki internetowej zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu nie ma konieczności logowania się przy przejściu na kolejne podstrony serwisu,
 • przedstawieniu Użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań
 1. NAP Polonia Nowy Tomyśl stosuje pliki cookies o następujących rodzajach i funkcjach
 • Uwierzytelniające,
 • Zapewniające bezpieczeństwo i wykrywające nadużycia,
 • Zbierające informacje o sposobie użycia stron WWW,
 • Zapamiętujące ustawienia i personifikujące wygląd interfejsu Użytkownika,
 • Pozwalające na lepsze dostosowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.

Zamieszczane przez serwer pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: pliki sesyjne, które są tymczasowe i pozostają w urządzeniu Użytkownika tylko do czasu wylogowania się ze stron WWW lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz pliki stałe, które pozostają w urządzeniu Użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia lub do daty określonej w parametrach danego pliku cookies.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika, jednak w każdej chwili ustawienia dotyczące tych plików mogą zostać zmienione przez Użytkownika. Zwykle możliwe jest całkowite zablokowanie ich pobierania lub wymuszenie informacji o każdorazowym zapisywaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies znajdziecie Państwo w ustawieniach oprogramowania do przeglądania zawartości stron internetowych z jakiego korzystacie. Pomocne mogą być w tym celu następujące poradniki:
 1. Wyłączenie przez Użytkowników stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w działaniu lub uniemożliwić działanie niektórych usług oferowanych przez Serwis, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenia opcji cookies nie powoduje utrudnień w oglądaniu i czytaniu treści nie wymagających logowania.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUGI SZKOLENIOWEJ
NOWOTOMYSKIEJ AKADEMII PPIŁKARSKIEJ POLONIA

 

Informacje ogólne o sprzedawcy

 1. Pełna nazwa: Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia Nowy Tomyśl
 2. Adres siedziby: ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl
 3. NIP: 788-199-42-85
 4. REGON: 302207569

Dane kontaktowe:

 1. Adres do korespondencji: ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl
 2. Adres e-mail: graczkowiak@wp.pl
 3. tetefonu: Piotr Kostecki 531-866-071, Grzegorz Raczkowiak663-847-693

 

 

I

 1. Klub jest stowarzyszeniem pożytku publicznego o nazwie Nowotomyska Akademia Piłkarska Polonia Nowy Tomyśl (używana nazwa NAP Polonia Nowy Tomyśl).
 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie warunków członkostwa w NAP Polonii Nowy Tomyśl osoby znajdującej się pod prawną opieką Opiekuna (zwanej dalej zawodnikiem) oraz świadczenia przez NAP Polonię Nowy Tomyśl usług szkoleniowych
  i edukacyjnych w zakresie sportu.
 3. Klub zobowiązuje się zapewnić Opiekunowi obiekty, wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz niezbędny sprzęt do treningu dla uczestników zajęć.

II

 1. Składający podpis pod niniejszą umową, Opiekun oświadcza, iż zarówno on, jak I też Zawodnik, który będzie członkiem Klubu I będzie uczestniczył w projekcie NAP Polonii Nowy Tomyśl, zobowiązuje sie do przestrzegania: Regulaminu NAP Polonii Nowy Tomyśl, Kodeksu NAP Polonii Nowy Tomyśl dla Zawodnika i Opiekuna, Zasad bezpieczeństwa na obiekcie sportowym, Warunków zawieszenia, które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy.
 2. Opiekun w obiektach, w których odbywa się szkolenie będzie przestrzegał przepisów, zarówno powszechnie obowiązujących, jak i też regulaminów wewnętrznych.
 3. Poza czasem treningu, meczu, turnieju – tym czasu dojazdu i powrotu w zorganizowanym przez Klub transporcie (przed i po zgodnie
  z ustalonym harmonogramem), Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby, znajdujące się pod opieką Opiekuna, na terenie obiektu.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności, poza czasem trwania treningu, meczu, turnieju (w tym czasu dojazdu i powrotu
  w zorganizowanym przez Klub transporcie),za wszelkie zdarzenia, których bezpośrednią lub pośrednią przyczyną było niezastosowanie się do obowiązujących w obiekcie przepisów.

III

 1. Za realizację przedmiotu umowy, Opiekun zapłaci Klubowi ustaloną przez Zarząd comiesięczną składkę przelewem bankowym za pośrednictwem Dotpay.pl na konto Banku Spółdzielczego, oddział Nowy Tomyśl, nr konta 79 90580000 0000 0007 5587 0001  (imię i nazwisko dziecka, miesiąc którego dotyczy przelew), 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych zero groszy) od dnia 01.2018r.
 2. W ramach składki, Zawodnik, jako członek Klubu ma prawo do uczestnictwa w szkoleniach i treningach oraz wydarzeniach sportowych organizowanych przez NAP Polonię Nowy Tomyśl, a także w tych, w których Klub bierze udział.
 3. Klub nie przewiduje możliwości dokonywania wpłat gotówkowych.
 4. Opiekun zobowiązany jest do regulowania płatności do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, za dany miesiąc wykonania usługi.
 5. W przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie w ust. 4 miesięczna kwota wzrasta o 10,00 zł.
 6. Wysokość kwot określonych w punktach 1 i 4 może ulec zmianie o czym Klub poinformuje Opiekuna za pośrednictwem strony internetowej NAPNT.PL
 7. Wysokość opłaty określonej w punkcie 1 pozostaje niezmieniona niezależnie od liczby treningów w miesiącu lub przypadających dni świątecznych. Klub organizuje zajęcia przez 12 miesięcy w roku, co oznacza, ze również w okresach wakacyjnych jednostki treningowe w wyznaczonych cyklach są prowadzone.

IV

 1. Opiekun na podstawie niniejszej umowy wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie w celach marketingowych przez Klub wizerunku osoby znajdującej się pod prawną opieką opiekuna (m.in. zdjęcia na stronie WWW.NAPNT.PL , strony facebook NAP Polonii Nowy Tomyśl, na stronach sponsorów, partnerów, plakatach, kalendarzach, filmach promocyjnych, materiałach poligraficznych, artykułach prasowych itp.).
 2. Opiekun wyraża zgodę na umieszczanie przez Klub reklam sponsorów/ partnerów na oficjalnych strojach i sprzęcie zawodników Klubu.

V

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej umowy pod warunkiem złożenia wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tzn.: wszystkie wypowiedzenia złożone w danym miesiącu skutkują rozwiązaniem umowy z końcem następnego pełnego miesiąca kalendarzowego, przy opłaceniu wszystkich składek, również za miesiąc w którym wypowiedzenie miało miejsce.
 3. W okresie wypowiedzenia Zawodnik może brać udział w treningach, meczach, turniejach na zasadach pełnego członkostwa określonych w niniejszej umowie.
 4. W przypadku stwierdzenia przez lekarza niezdolności dziecka do treningów następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w trybie przyśpieszonym.
 5. Nieobecność Zawodnika na zajęciach nie powoduje po stronie Klubu obowiązku zwrotu zapłaty za nie, a Opiekuna nie zwalnia z obowiązku zapłaty za zajęcia zgodnie z 3 umowy.
 6. W przypadku braku uregulowania wymaganej płatności do ostatniego dnia miesiąca, w którym usługa jest realizowana, Klub może nie dopuścić zawodnika do zajęć, udziału w meczach i turniejach do czasu uregulowania zaległych należności, informując o tym Opiekuna.
  VI
 1. Wszelkie zmiany I uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Umowa sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Wykaz załączników:

 1. Regulamin NAP Polonii Nowy Tomyśl
 2. Kodeks NAP Polonii Nowy Tomyśl
 3. Kodeks Opiekuna NAP Polonii Nowy Tomyśl
 4. Zasady bezpieczeństwa na obiekcie sportowym
 5. Warunki zawieszenia

Regulamin NAP Polonii Nowy Tomyśl

 1. Zawodnicy NAP Polonii Nowy Tomyśl są zobowiązania do godnego reprezentowania Klubu na zajęciach, meczach, turniejach itp.
 2. Zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zawartym na stronie NAPNT.PL/TRENINGI . Głównym miejscem prowadzenia zajęć jest stadion miejski w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22, jednakże zajęcia mogą odbywać się również na innych obiektach , zwłaszcza w okresie zimowym, o czym Opiekun zostanie poinformowany za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Opłatę za uczestnictwo w zajęciach należy określoną w umowie należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności Opiekun może skorzystać
  z warunków zawieszenia (określonych w załączniku do niniejszej umowy ) w przypadku odniesienia urazu podczas zajęć, meczów, turniejów, w których udział bierze Klub.
 5. Nowi zawodnicy w grupie uczestniczą niezobowiązująco do końca tygodnia, w którym przybyli na trening w celu zaaklimatyzowania się.
 6. W momencie, w którym Opiekun zadeklaruje uczestnictwo dziecka w zajęciach zobowiązuje się na współpracę z Klubem. Składki należy wpłacać w cyklach miesięcznych.
 7. Jeżeli zawodnik rozpoczyna swój pierwszy trening (za pierwszy uważa się pierwsze zajęcia, w których wziął udział zawodnik) w ciągu pierwszych 15 dni miesiąca, Opiekuna obowiązuje odpłatność za cały miesiąc, w którym zawodnik podjął treningi.
 8. Jeżeli termin pierwszego treningu przypada po 15 dniu miesiąca, Opiekuna obowiązuje odpłatność w wysokości 50% miesięcznej składki.
 9. Uczestnicy zajęć objęci są ubezpieczeniem NNW. Ubezpieczenie jest wliczone w kwotę miesięcznych opłat. Możliwość skorzystania
  z ubezpieczenia NNW istnieje wyłącznie, gdy zawodnik ma opłacone wszystkie składki oraz kontuzji doznał w trakcie treningu, meczu, turnieju organizowanego lub, w którym bierze udział NAP Polonia Nowy Tomyśl.
 10. Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania podstawowych okresowych badań lekarskich w zakresie medycyny sportu we własnym zakresie lub skorzystać ze wskazanych przez Klub, w celu założenia i prowadzenia dokumentacji zdrowotnej zawodnika.
 11. Zawodnicy będą poddawani ocenie trenerskiej w celu stworzenia odpowiednich grup zgodnych z zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
 12. Zawodnik powinien przestrzegać Kodeksu Zawodnika NAP Polonii Nowy Tomyśl, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 13. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu. Złamanie regulaminu może być podstawą do rozwiązania Umowy z NAP Polonia Nowy Tomyśl.
 14. Zawodnicy i Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Kodeksem Zawodnika NAP Polonii Nowy Tomyśl oraz Kodeksem Opiekuna NAP Polonii Nowy Tomyśl. Uczestnictwo w zajęciach oznacza zapoznanie się z w/w dokumentami oraz ich akceptację.
 15. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia. Odpowiedzialnością za uczestniczenie dziecka w zajęciach w przypadku braku zaświadczenia obarczony jest Opiekun.
 16. W przypadku, gdy grupa w danej kategorii wiekowej liczy niej niż 12 osób Klub może podjąć decyzję o rozwiązaniu grupy proponując przeniesienie do innej.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym poinformuje Opiekuna za pośrednictwem strony internetowej

Kodeks Zawodnika NAP Polonii Nowy Tomyśl

 1. Zawodnicy zobowiązani się przez Klub z dumą i godnie reprezentować Klub .
 2. Każdy z zawodników powinien wspierać kolegów z drużyny.
 3. Piłka nożna jest grą zespołową i liczy się dobro drużyny, a nie osiągnięcia indywidualne.
 4. Każdy zawodnik postępuje zgodnie z zasadami FAIR
 5. Każdy zawodnik zobowiązany jest przed treningiem, meczem, turniejem mieć czysty strój oraz obuwie adekwatne do warunków pogodowych oraz szanować sprzęt treningowy i meczowy.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest okazywać szacunek rodzicom, trenerom, kolegom z drużyny oraz Klubu oraz przeciwnikom.
 7. Punktualność – na zajęcia należy przybyć 15 minut przed treningiem.
 8. Zdrowo się odżywiaj – unikaj napojów słodzonych, gazowanych, jedzenia Fast- foodów, chipsów. Odpowiednie odżywianie buduje fundament dla zdrowia.
 9. W czasie treningu zachowuj się tak jak przystało na prawdziwego piłkarza.
 10. Słuchaj i wykonuj polecenia trenera. Szanuj jego pracę oraz swoich kolegów z zespołu.
 11. Nie używaj wulgaryzmów.
 12. Pamiętaj o nauce w szkole.
 13. Ograniczaj czas spędzony przed telewizorem, komputerem, telefonem na rzecz aktywności fizycznej.
 14. Bez pozwolenia nie opuszczaj treningów w czasie ich trwania.
 15. Pracą i zaangażowaniem możesz w życiu osiągnąć wyznaczony cel.

Kodeks Opiekuna NAP Polonii Nowy Tomyśl

 1. Komplementuj dziecko i wspieraj je w trudnych chwilach.
 2. Przy dziecku nie obarczaj innych winą za złe wyniki, czy inne niepowodzenia. Nie krytykuj swojego dziecka, innych zawodników
  z drużyny, jak i też przeciwników.
 3. Szanuj zdanie trenera i innych rodziców.
 4. Staraj się by dziecko widziało w sporcie pozytywne wartości.
 5. Przypominaj dziecku o czystym stroju i obuwiu piłkarskim.
 6. Punktualność – przyprowadzaj dziecko 15 minut przed treningiem, nie spóźniaj się.
 7. Dbaj o zdrowe odżywianie swojego dziecka – w diecie unikaj napojów słodzonych, gazowanych, fast foodów, chipsów. Staraj się przygotowywać posiłki o stałych porach oraz zbilansowanych składnikach odżywczych.
 8. W czasie zajęć i meczów dzieci są pod opieką trenera, głos ma tylko trener. Rodzice mogą obserwować zajęcia poza boiskiem.
 9. Nie rozpraszaj dziecka podczas treningu i rozgrywek. Daj mu swobodę działania.
 10. Pilnuj, by Twoje dziecko wywiązywało się z obowiązków szkolnych.
 11. Stosuj się do rad trenera oraz fachowców ds. odżywiania, medycyny sportowej itp.
 12. Organizuj dziecku czas spędzony przed telewizorem, komputerem, telefonem. Jako rodzic sam wychodź z inicjatywą aktywności fizycznej.
 13. Bądź konsekwentny w stosunku do dziecka. Nie rób wyjątków odnośnie diety, obowiązków szkolnych, czy też treningów.

Zasady bezpieczeństwa na obiekcie sportowym

 1. Osoba uczestnicząca w zajęciach sportowych organizowanych przez NAP Polonia Nowy Tomyśl posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w danej kategorii zajęć ruchowych lub Opiekun podpisał stosowne oświadczenie.
 2. Osoby, które w trakcie obowiązywania umowy zachorowały lub zmienił się ich stan zdrowia zobowiązane są poinformować Klub lub powstrzymać się od udziału w zajęciach do momentu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.
 3. Zabrania się wstępu do obiektów, w których są prowadzone zajęcia osobom w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających, posiadających rany ciała, chorym na choroby zakaźne, a szczególnie choroby skóry.
 4. W obiekcie obowiązuje nakaz:
 5. Zachowania porządku, czystości, spokoju i ciszy,
 6. Bezwzględnego podporządkowania się poleceniom trenera prowadzącego zajęcia oraz obsługi.
 7. W obiekcie obowiązuje zakaz powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, używania gumy do żucia oraz wnoszenia artykułów spożywczych, zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Nad bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają trenerzy, których zaleceniom należy się bezwzględnie podporządkować. Trener ma prawo i obowiązek usunąć z obiektu osoby, które nie stosują się do jego poleceń, w przypadku kategorycznej odmowy podporządkowania się przepisom regulaminu obiektu może zostać wezwana Straż Miejska lub Policja.
 9. W warunkach zagrożenia życia lub zdrowia na polecenia kierownika obiektu, koordynatora lub trenera wszyscy korzystający
  z obiektu mają obowiązek jego natychmiastowego opuszczenia.
 10. Uprawnione przez NAP Polonia Nowy Tomyśl osoby mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia naruszenia regulaminu i Kodeksu NAP Polonii Nowy Tomyśl przez Opiekunów mogą one zakazać dalszego korzystania z obiektu.
 11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody pokrywając koszt ich naprawy lub wymiany.
 12. Wszystkie przypadki i zdarzenia losowe należy zgłaszać trenerowi lub kierownikowi przed opuszczeniem obiektu. Brak zgłoszenia
  i podpisania protokołu będzie podstawą do odrzucenia przez Klub wszelkich roszczeń, w tym ubezpieczeniowych.
 13. Koordynatorzy, trenerzy i kierownicy obiektu pełniący dyżur sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu, niezależnie od ewentualnie powziętych środków prawnych.
 15. Skargi i wnioski należy zgłaszać koordynatorowi lub na podane dane kontaktowe NAP Polonii Nowy Tomyśl drogą pisemną.
 16. Opiekunowie przebywający na obiekcie zobowiązani są do zajęcia miejsc wskazanych przez koordynatora lub trenera.
 17. Za przedmioty wartościowe oraz garderobą znajdującą się w szatniach oraz innych miejscach obiektu Klub nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki zawieszenia

 

 1. Zawieszenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie ze względu na:
 2. Przewlekłe zachorowanie dłuższe niż 1,5 miesiąca (wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego),
 3. Odniesioną kontuzję podczas treningu, meczu, turnieju organizowanego lub, w którym udział bierze NAP Polonia Nowy Tomyśl,
 4. Zawieszenie nie może dotyczyć okresu wstecz od momentu zgłoszenia zawieszenia umowy.
 5. Zawieszenie nie może być krótsze niż 3 miesiące i obejmuje 3 kolejne pełne miesiące od momentu dostarczenia podpisanego dokumentu zawieszenia
 6. W przypadku wcześniejszego powrotu do treningów należy uregulować pełną płatność za miesiąc, w którym nastąpił powrót do treningów, bez względu na dzień ponownego rozpoczęcia treningów.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w treningach po okresie zawieszenia, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia zgody
  z zawartą umową.

 

PROCEDURA REKLAMACJI USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
 • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiadała firma szkoleniowa),
 • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
 • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia charakterystyczna dla poszczególnego rocznika oraz dyscypliny sportu,
 • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia.

 

 1. Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
 • uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces szkolenia,
 • uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
 • uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
 • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
 1. Uczestnik szkolenia może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w pkt. 1 niniejszej procedury.
 1. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej procedury za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura Klubu.
 2. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszej procedury.
 4. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 5. Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.
 7. Możliwe formy rekompensaty:
  powtórzenie szkolenia w innym terminie,
  · zniżka 10% na kolejne szkolenie
  · otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych
 8. Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny.

 

Załącznik 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SKARGI/REKLAMACJI

 

 1. Zgłoszony problem – opis ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Uczestnik szkolenia (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) i prawny opiekun (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Nazwa, data i miejsce szkolenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Proponowana forma rekompensaty (zgodnie z pkt. 10 procedury reklamacji) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Miejscowość …………………………………………… Data ………………………………………Podpis…………………………….